Systemizace

 • firemní organizační jednotky / útvary
 • struktura útvarů (organigram)
 • pracovní místa
 • osoby a jejich přiřazení na pracovní místa
 • profese
 • nákladová střediska
 • okruhy útvarů a pracovních míst
 • export organizačních struktur
 • import dat z externího systému (např. SAP HR)
 • kontrola dat vůči externímu systému

Působnosti

 • procesní model
 • procesně pojaté působnosti útvarů a pracovních míst
 • evidence prováděných činností a jednoduché vyhledávání, jak je kdo zapojen do jednotlivých procesů
 • organizační řád
 • strukturované popisy pracovních míst (profesiogramy) s možností kontroly souladu s organizačním řádem

Vzdělávání

 • kvalifikační požadavky míst ve vztahu ke způsobilostem osob
 • plánování a evidence vzdělávacích akcí ve vztahu k požadovaným způsobilostem osob, vystavování pozvánek a prezenčních listin, hodnocení akcí a sledování jejich nákladů, vyhodnocování plánu výcviku
 • plán zdravotních prohlídek, evidence provedených prohlídek, sledování termínů
 • nároky míst na ochranné pomůcky a evidence jejich přidělování osobám

Podpisová práva

 • správa podpisových oprávnění (kdo, co, za jakých okolností)
 • popis oběhu dokladů
 • podpisový řád

Řídicí dokumenty, pojmy, záznamy

 • evidence řídicích dokumentů všech úrovní (vč. právních, státních norem atd.)
 • vazby mezi řídicími dokumenty (které vyjadřují rozpracování dokumentu, změnu a zrušení dokumentu)
 • odpovědnost za dokumenty (garance)
 • výkladový slovník klíčových pojmů z řídicích dokumentů
 • evidence firemních záznamů dokumentujících činnosti ve firmě a podporujících systémy managementu kvality, environmentu atd.

Mise, hodnoty, vize, politiky, cíle

 • firemní mise (poslání) a její vývoj
 • evidence hodnot, o které se firma opírá
 • firemní vize (představa budoucnosti) v různých horizontech, odpovědnost za naplnění vizí
 • analýzy SWOT a navazující strategie
 • firemní politika (politiky) vč. jejich vývoje
 • zásadní cíle včetně návaznosti na politiky (např. roční cíle kvality, environmentální cíle atd.)
 • nástroje k dosažení cílů – programy a úkoly

Programy, porady, sledování úkolů

 • integrace veškerých „programů“ (tzn. jakýchkoli harmonogramů navazujících úkolů), ať už mají charakter samostatných programů, akčních plánů, plánů kvality, environmentálních programů, preventivních opatření, nápravných opatření atd.
 • ke každému programu se evidují úkoly a ke každému úkolu odpovědnosti konkrétních pracovních míst a zaměstnanců související s jeho splněním
 • evidence různých druhů porad, zápisy z porad s inteligentním rozdělováním úkolů na splněné v termínu, splněné po termínu, nesplněné s ještě neprošlým datem splnění, nově uložené úkoly
 • třídění obsahu porad podle okruhů problematiky s možností vyhledávání projednávané problematiky a uložených úkolů k těmto okruhům

Audity

 • tvorba a správa programů auditů (např. roční program interních auditů QMS, roční program dodavatelských auditů, roční program externích auditů ze strany certifikačních orgánů atd.)
 • auditní dotazníky (kontrolní dotazníky)
 • plán auditu a související administrativa
 • dokumentace průběhu auditu, evidence a kvalifikace zjištění
 • zpráva z auditu
 • formulace auditních zjištění – nedostatků, neshod, doporučení
 • formulace okamžitých opatření

Neshody

 • zakládání neshod nebo jiných zjištění (mimo audity)
 • práce s neshodami (z auditu i mimo něj) – vyšetření příčin, určení termínů a odpovědných osob k vypořádání neshod
 • tvorba a sledování opatření k neshodám

Riziková analýza

 • zakládání a správa jednotlivých rizikových analýz, jejich kritéria
 • evidence aspektů a dopadů jednotlivých rizik
 • hodnocení možných dopadů, výpočet stupně nebezpečí
 • kategorizace prací po provozech a funkcích

Přezkoumání SŘ

 • situační zprávy vlastníků procesů
 • redakce zprávy pro přezkoumání
 • záznam o přezkoumání

Smlouvy/dohody/doklady

 • správa pracovněprávních dokumentů,
 • efektivní tisk a archivace pracovních smluv, dohod o provedení práce, platových výměrů, dohod o hmotné odpovědnosti,
 • efektivní tisk a archivace velké řady dalších dokladů využívaných v kontaktu firmy a zaměstnance,
 • vlastní tvorba šablon dokumentů, snadné odvozování nových dokumentů ze stávajících vzorů,
 • snadný výběr z vytvořených šablon pro konkrétní využití,
 • historie dokumentů každého zaměstnance

Systémový modul

 • politika přístupových práv
 • definice uživatelů a jejich skupin, definice programových objektů
 • připojování k databázi a jeho změny
 • identifikace firmy na sestavách

Modul pro nastavení

 • připojení k databázi
 • konfigurace stanice