OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Naše poradenství řeší komplexně to, co přinesla do právního řádu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a dále podle zákon České republiky č. 171/2023 Sb. ze dne 2. června 2023 o ochraně oznamovatelů.

Zajistit implementaci zákona do firmy není rozhodně jednoduché. Navíc na trhu se objevují reklamy, které nabízejí řešení „na pár kliků, které provedete za pět minut“. To je ovšem nesmysl, zákon není jednoduchý, a to, co je v takových nabídkách, pokrývá jen malou část problematiky.

Podstatou je, že firmy s 50 a více zaměstnanci (zjednodušeně napsáno, ale pro velkou většinu firem je toto číslo podstatné) musí vytvořit tzv. vnitřní oznamovací systém, určit tzv. příslušné osoby atd., zkrátka umožnit oznamovateli upozornit firmu na porušování zákona.

Oznamovatel je ten, kdo upozorní na porušení práva v EU, konkrétně na nezákonné, neetické, či korupční praktiky uvnitř organizace. Porušením práva EU se rozumí porušení právních předpisů vydaných na úrovni EU, ale i právních předpisů vydaných v České republice. Konkrétně může být oznamovatelem ten, kdo, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost pro naši firmu (tzv. povinnou osobu).

Cílem zákona 171/2023 Sb. je zajištění ochrany oznamovatelů před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele.

Podle zákona se oznamování může týkat jednání, které:

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje tento zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve čtrnácti vyjmenovaných oblastech.