OBES

Obecní evidence smluv

Popis modulů

Popis modulu rozbalíte klepnutím na jeho název.

Evidence smluv

Modul eviduje nejen dokumenty typu smluv, ale i např. soudní spory, rozhodnutí, ISPORFINY. Jedná se o evidenci všech významných smluvních ujednání a ostatních dokumentů pro zachycení budoucích pohledávek a závazků a potenciálních pohledávek a závazků a pro plánování toku hotovosti.

Funkce modulu:

  • zajištění informačního systému obce, zároveň i dostupnosti informací, jejich aktualizace, udržitelnost, zachování informací a archivace,
  • zajištění včasných informací pro potřeby účetnictví a hlavně informací pro snížení rizika odvodů např. z dotačních titulů (včasné úpravy rozpočtů projektů, včasná správná klasifikace majetku pořízeného z dotací),
  • zajištění provázanosti na plánování toku hotovosti v běžném roce i ve střednědobém výhledu (snížení rizika neplnění smluvních ujednání, zajištění rozpočtového krytí výdajů); automatické zpracování rozpočtového výhledu,
  • zajištění provázanosti na podrozvahovou evidenci s výraznou úsporou pracnosti, vazba podrozvahy na identifikátory smluv,
  • doložení fungujícího vnitřního kontrolního systému (kompetence orgánů obcí ke schvalování smluv, zajištění předběžné řídící kontroly),
  • snížení rizika neúplnosti nebo nesprávnosti účetnictví,
  • snazší kontrola plnění povinnosti pracovníků podle jejich odpovědnosti,
  • usnadnění finančního řízení obce.